Regulamin newsletter'a

Regulamin newsletter'a

Regulamin korzystania z newsletterów
(dalej zwanym jako „Regulamin”)

 

§ 1 Definicje


Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z newsletterów przez Użytkownika;
2. Usługodawca - oznacza Darię Burkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
DORBUR Daria Burkowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, z siedzibą przy ulicy Kartuskiej 565, 80-298 Gdańsk, identyfikująca się numerem
identyfikacji podatkowej NIP 585 100 54 31, REGON 221031914, z którą skontaktować się
można telefonicznie pod numerem +48 727 724 135 lub +48 608 392 302 lub drogą
elektroniczną wysyłając e-mail na adres dorburamber@gmail.com lub za pośrednictwem
formularza „NAPISZ DO NAS” dostępnego na stronie https://www.dorbur.com ;
3. Subskrybent - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z
Newsletterów lub Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu i która zawarła z
Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych;
4. strona www. - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie
internetowej pod adresem https://www.dorbur.com, do których prawa przysługują
Usługodawcy;
5. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
internetowym https://www.dorbur.com;
6. Formularz - oznacza stronę internetową pod adresem https://www.dorbur.com,
umożliwiającą Subskrybentowi dokonanie wyboru, złożenie zamówienia i rezygnację z
otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych;
7. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane
Subskrybentowi w Serwisie lub na stronie internetowej pod adresem https://www.dorbur.com,
w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także Linki aktywacyjne i Linki
dezaktywacyjne udostępniane Subskrybentowi w celu potwierdzenia zamówienia danego
Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania;
8. Link aktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub https://www.dorbur.com, otrzymany
przez Subskrybenta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony
Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie
zamówienia danego Newslettera przez Subskrybenta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
9. Link dezaktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub https://www.dorbur.com,
otrzymany przez Subskrybenta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na
udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, umożliwiający
rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Subskrybenta poprzez uaktywnienie
tego odsyłacza;
10. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony
mu przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością,
zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe towarów lub usług oferowanych
przez Usługodawcę, w szczególności informacje handlowe;

11. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Subskrybenta z
  Newsletterów.
  2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści
  Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw
  majątkowych lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub
  osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z udostępnionych treści poza
  dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności
  karna lub cywilną. Zabrania się dalszego rozpowszechniania, udostępniania, zgrywania i
  pobierania w jakikolwiek sposób treści lub usług cyfrowych poza zakresem dozwolonego
  użytku.
  3. Subskrybent nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym
  celu, niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
  4. Korzystanie z Newsletterów oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że
  Subskrybent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących
  usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy
  telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie
  z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
  5. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera, zmienić
  jego tematykę lub częstotliwość ukazywania się, a częstotliwość ich przesyłania ustala
  Usługodawca.

§ 3 Warunki korzystania z Newsletterów, dane osobowe

 

1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi
internetowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://www.dorbur.com, w
Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Subskrybenta przez
Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty
elektronicznej.
2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Subskrybent powinien dokonać łącznie
wszystkich poniższych czynności:
a) wypełnić Formularz zamówienia Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać
do Usługodawcy ten Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” znajdującego się poniżej
Formularza;
b) kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez
Usługodawcę do Subskrybenta.
3. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Subskrybenta w sposób określony w
postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
a) zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
b) złożeniem przez Subskrybenta oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są
zgodne z prawdą;

c) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez
Subskrybenta z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w
celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez
Subskrybenta informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy,
d) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych w celach związanych
z reprezentowaniem Subskrybenta i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w
Formularzu.
4. Subskrybent zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych w celu
ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. Subskrybent jest zobowiązany do umożliwienia
Usługodawcy przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie
dodatkowych wyjaśnień na prośbę Usługodawcy.
6. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Usługodawcę do zaprzestania
świadczenia na rzecz Subskrybenta usług określonych w Regulaminie.
7. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Subskrybenta będzie
przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Subskrybentowi Newslettera.
8. Administratorem danych osobowych Subskrybenta, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Usługodawca.
9. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć
warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
10. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybenta
jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta dla celów
marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Subskrybenta w
ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Usługodawca
nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Subskrybenta osobom trzecim, o
których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Subskrybenta

 

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletterów było możliwe dla
Subskrybenta posiadającego popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne,
programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń
internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda
kombinacja tych czynników uniemożliwia korzystanie z Newsletterów. Ponadto
oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji
komputera Subskrybenta.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Subskrybentowi korzystanie z
Newsletterów, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
a) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera;
oraz

b) program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Subskrybent nie może przenieść na osobę trzecią
praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
4. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień
Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
5. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy
Stronami na czas nieoznaczony.
6. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w
Regulaminie. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku
dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do
Subskrybenta przez Usługodawcę, w tym w każdym Newsletterze.
8. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie
Subskrybent ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Subskrybent
akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§ 5 Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

 

1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług
określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji, aktualizacji Serwisu albo
oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób
trzecich).
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za
treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe tych osób;
b) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Subskrybenta w związku z korzystaniem z
usług określonych w Regulaminie;
c) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami
niezależnymi od Usługodawcy;
d) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie,
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
e) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli
jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych,
dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
f) za treści otrzymywane i wysyłane przez Subskrybenta za pośrednictwem sieci Internet, w
tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub informacje;
g) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Subskrybenta, w szczególności
za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające
z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług
określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to
uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w
Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) rozbudowy lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług
określonych w Regulaminie;
b) zmiany szaty graficznej lub układu strony internetowej pod adresem
https://www.dorbur.com, przeznaczonej do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
c) rozbudowy lub zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie,
bez uprzedniego informowania o tym Subskrybenta.
6. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień
Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych
w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Subskrybenta za pośrednictwem wiadomości
elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie.
Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Subskrybenta do zaprzestania
naruszeń przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub udzielenia Usługodawcy
stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub udzielenia przez
Subskrybenta niewiarygodnych wyjaśnień lub braku wyjaśnień, Usługodawca może
zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Subskrybent zostanie
poinformowany.
7. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług
określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta, w
następujących przypadkach:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybenta
dla celów określonych w Regulaminie;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i złożenia oświadczeń określonych w
Regulaminie i Formularzach;
c) w przypadku udostępnienia przez Subskrybenta nieprawdziwych danych osobowych;
d) w przypadku rezygnacji przez Subskrybenta z usług określonych w Regulaminie.

 

§ 6 Klauzula informacyjna


1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia przetwarza dane
osobowe Subskrybenta w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe
Użytkownika wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronę trzecią, za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie
i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie
biura, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym
do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również

świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec
interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
4. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe
Subskrybenta w celu marketingu własnych towarów lub usług, może udostępnić dane
osobowe w postaci adresu e-mail, do systemu reklamowego Meta w celu utworzenia grupy
odbiorców tych towarów lub usług, w celu targetowania, pozycjonowania.
5. Administrator ujawnia dane osobowe Subskrybenta podmiotom przetwarzającym
na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
usług na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy domeny internetowej, hostingu,
serwisu i obsługi strony internetowej pod adresem https://www.dorbur.com, dostawcy
newsletteru, obsługującym bramki płatnicze, podmiotom zajmującym się marketingiem i PR,
świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze, podmioty współpracujące z
Administratorem.
6. Administrator ujawnia dane osobowe Subskrybenta organom państwowym lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji
obowiązków prawnych.
7. Administrator wykorzystuje w Serwisie pliki Cookies. Wszystkie informacje na ten
temat zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie internetowej
pod adresem https://www.dorbur.com/politykaprywatnosci/ .


§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Subskrybent może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług
  określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej
  dorburamber@gmail.com .
  2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od
  otrzymania reklamacji.
  3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie,
  Usługodawca może wezwać Subskrybenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy
  niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w
  określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po
  bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany
  przez Subskrybenta w Formularzu.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu
Usługodawca poinformuje Subskrybenta przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o
zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Subskrybent zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem
Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o
zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego
zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu
poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin
będzie wiązać Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego

zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej
treści Regulaminu.

Instagram

Dołącza do nas na Instagramie

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności