Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

zwany w dalszej części „Regulaminem Sklepu”

obowiązuje od 12 kwietnia 2023 roku
Regulamin Sklepu określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego udostępnionego na stronie
internetowej prowadzonej pod domeną https://www.dorbur.com (zwanego dalej jako
„Sklep internetowy”) przez Darię Burkowską prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą DORBUR Daria Burkowska z siedzibą przy ulicy Kartuskiej 565, 80 – 298
Gdańsk (zwaną dalej „Sprzedawcą”), prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego
(Klienta) związane ze sprzedażą towarów od Sprzedawcy za pośrednictwem wyżej
wskazanego sklepu internetowego, a także określa zasady i warunki świadczenia
usług cyfrowych nieodpłatnych drogą elektroniczną przez DORBUR Daria
Burkowska.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży, w której Klient zobowiązuje się do zapłaty zamówionego
towaru, a Sprzedawca po otrzymaniu zapłaty zobowiązuje się do dostarczenia
Klientowi tego towaru. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych
osobowych podmiotów trzecich. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych
osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.


I. Dane identyfikujące Sprzedawcę


Klient dokonuje zakupu towarów na stronie internetowej prowadzonej pod domeną
https://www.dorbur.com , będące własnością Darii Burkowskiej prowadzącej
działalność gospodarczą pod firmą DORBUR Daria Burkowska, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą
przy ulicy Kartuskiej 565, 80-298 Gdańsk, identyfikującą się numerem identyfikacji
podatkowej NIP 585 100 54 31, REGON 221031914.
Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48
727 724 135 lub +48 608 392 302 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres
dorburamber@gmail.com lub za pośrednictwem formularza „NAPISZ DO NAS”
dostępnego na stronie https://www.dorbur.com.


II. Definicje wybranych pojęć zawartych w Regulaminie Sklepu


„Regulamin Sklepu” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego pod
adresem https://www.dorbur.com, w którym Sprzedawca sprzedaje towary
znajdujące się w jego ofercie lub świadczy usługi cyfrowe nieodpłatne drogą
elektroniczną;
„Sprzedawca” - należy przez to rozumieć firmę DORBUR Daria Burkowska z siedzibą
przy ulicy Kartuskiej 565, 80 – 298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczych, identyfikującą się numerem
identyfikacji podatkowej NIP 585 100 54 31, REGON 221031914.

„Klient” lub zamiennie „Kupujący” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą
zdolność do czynności prawnych składający zamówienie lub dokonujący zakupu
Produktu;
„Konsument” – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
„Dni robocze” – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
„Dostawa” – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę Towaru określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy;
„Dostawca” – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie
dokonywania dostawy Towarów;
„Hasło” - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu
zabezpieczenia dostępu do konta w Sklepie internetowym;
„Konto” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach
której gromadzone są dane Klienta i składnych przez niego zamówień na Produkty,
„Koszyku” - należy przez to rozumieć towar ze Sklepu internetowego, który służy do
określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy w oparciu o
narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w
celu dokonania zakupu Produktu dostępnego na stronie https://www.dorbur.com;
„Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonującą działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej w
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, dokonująca czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
„Produkt” - należy przez to rozumieć towar zamieszczony w Sklepie internetowym,
stosownie do informacji podanej w opisie danego towaru, będący przedmiotem
sprzedaży za pośrednictwem platformy https://www.dorbur.com ;
„Rejestracja” – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w
Regulaminie Sklepu, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
funkcjonalności Sklepu internetowego;
„Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę
na stronie https://www.dorbur.com, w ramach którego Klient dokonuje zakupu
zamieszczonych w tym sklepie Towarów, w określonej na tej stronie cenie, wybranej
przez siebie ilości i zapłaty za pośrednictwem udostępnionego systemu płatniczego
PRZELEWY24, PAYPAL;
„Strona” – należy przez to rozumieć stronę internetową Sprzedawcy postawioną na
następującym adresie domeny https://www.dorbur.com ;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Strony internetowej, będący przedmiotem Umowy sprzedaży;
„Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy
Klientem/ Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach i warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie Sklepu;
„Kodeks cywilny” - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny;
„Prawie autorskim” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych;
„Ustawie o prawach konsumenta” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta;


III. Postanowienia ogólne


 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,
  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,
  Strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów
  zamieszczanych na Stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć
  prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji towarów, do
  których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
  Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
  określony i zgodny z Regulaminem Sklepu oraz za zgodą Sprzedawcy
  wyrażoną na piśmie.
  2. Zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać
  Kupujący, który składa zamówienie bez rejestracji w Sklepie internetowym lub
  zarejestruje się w Sklepie internetowym lub który posiada swoje konto i loguje
  się na Moje konto za pomocą własnego loginu i hasła.
  3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na
  zakup Produktu oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu
  Sklepu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  4. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu Sklepu i pozostałymi
  regulaminami obowiązującymi u Sprzedawcy, pierwszeństwo ma Regulamin
  Sklepu.
  5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Sklepu stosuje się przepisy
  Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów lub Prawa autorskiego.

 2. IV. Rejestracja

 3. 1. W celu utworzenia konta na stronie https://www.dorbur.com Klient zobowiązany
  jest dokonać rejestracji.
  2. Rejestracja możliwa jest po wypełnieniu danych w Formularzu rejestracji i
  kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne
  hasło.
  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient obowiązany jest
  zapoznać się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść poprzez
  oznaczenie odpowiedniego checkboxa.

4. Po kliknięciu przycisku „Załóż konto” zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta na czas nieokreślony, zaś
Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian
podanych podczas Rejestracji danych.
5. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez
wysłanie na wskazany powyżej adres mailowy Sprzedawcy żądania o jego
usunięcie.
6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku
Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a
także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w
celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą
umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta.
Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy
stosownego oświadczenia Klienta na adres Sprzedawcy za pośrednictwem
poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail dorburamber@gmail.com .


V. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień


 1. Klient zamawia Produkt za pośrednictwem Sklepu internetowego stosując się
  do instrukcji i wytycznych zawartych na Stronie.
  2. Sklep internetowy umożliwia nabywanie Produktów przez 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek aktywności Klienta w
  Sklepie internetowym wymagane jest poprawne działanie sieci Internet,
  używanie przeglądarki internetowej (w szczególności: Microsoft Edge, Internet
  Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari), w tym w ramach urządzeń
  mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-
  mail.
  4. Formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym określa dane
  wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
  5. Klient dokonuje zamówienia Produktu zaznaczając go w Sklepie internetowym
  za pomocą opcji „do koszyka”. Następnie może kontynuować zakup wybierając
  opcję „kontynuuję zakupy” lub wybierając opcję „zobacz koszyk” może
  doprecyzować ilość zamówienia lub wybierając opcję „zamawiam” przechodzi
  do uzupełnienia danych o płatności. Przy modyfikacji danych w koszyku Klient
  może skorzystać z kodu do kuponu rabatowego lub karty podarunkowej
  otrzymanych od Sprzedawcy.
  6. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, wskazując w
  szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, ilość, cenę, metodę
  płatności, dane osobowe zamawiającego, metodę dostawy, informacje o
  fakturze, uwagi do zamówienia, Klient dokonuje weryfikacji wprowadzonych
  danych, zapoznaje się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką prywatności, które
  za pomocą kliknięcia w checkbox obowiązany jest zaakceptować. Klient
  dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem
  poczty e-mail o nowościach i promocjach Sklepie internetowym.

7. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system
teleinformatyczny Sprzedawcy nadaje komunikaty wskazujące na popełnione
błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania
zamówienia. Kolejną czynnością jest wybranie formy płatności udostępnionej
przez systemy płatności PRZELEWY24 lub PAYPAL i kliknięcie jednej z opcji
„Zapłać przez PRZELEWY24” lub „Zapłać przez PAYPAL”, przechodząc do
kolejnego etapu realizacji zamówienia.
8. W terminie do 24 godzin od momentu doręczenia informacji o rozpoczęciu
procesu płatności wygenerowanego przez jeden z systemów PRZELEWY24 lub
PAYPAL i przesłanego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
do momentu dokonania płatności za Produkt, Klient może jeszcze odstąpić od
umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres e-mail
dorburamber@gmail.com z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i
adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
DORBUR Daria Burkowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego
Regulaminu Sklepu.
10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu
zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej.
11. W celu realizacji zamówienia i wysłania go do Klienta, Klient zobowiązany jest
dokonać płatności wskazanej w zamówieniu wartości, za pośrednictwem
dostawcy jednego z dostępnych systemów płatności PRZELEWY24 lub
PAYPAL.
12. Zapłata ceny i jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Sprzedawcy
rozpoczyna etap realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, poprzez wysłanie
zamówionego towaru za pośrednictwem dostawcy wskazanego przez Klienta,
nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przyjęcia przez
Sprzedającego płatności.
13. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta, zobowiązuje się do wygenerowania
faktury elektronicznej, wystawionej i doręczonej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, po dokonaniu płatności, o której mowa w pkt 11, nie później,
niż w ciągu 5 (pięciu) dni od przyjęcia przez Sprzedającego płatności.
14. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem systemu płatności PRZELEWY24
następujące formy płatności:

 • Szybkie przelewy
 • BLIK
 • Karty Płatnicze
 • Płatności mobilne (apple pay, Google pay)

Serwis PRZELEWY24 prowadzony jest przez PayPro SA, z siedzibą przy ulicy
Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,

wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości., NIP 779-
236-98-87, REGON: 301345068.
15. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem systemu płatności PAYPAL
następujące formy płatności:
a. Szybkie przelewy,
b. BLIK,
c. Karty płatnicze,
d. Płatności mobilne (apple Pay, Google Pay)
Serwis PAYPAL prowadzony jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ,
z siedzibą w Luksemburgu, 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, o
numerze w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349,
identyfikującym się numerem VAT: LU22046007.
16. Sprzedawca na wyraźnie żądanie Klienta wskazane przy uzupełnianiu
formularza zamówienia podczas dokonywania zakupu Produktu poprzez
zaznaczenie checkboxem odpowiedniego pola, wystawi fakturę i prześle ją za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mailowy
wskazany przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym. Faktura może
zostać wystawiona tylko po otrzymaniu płatności na konto Sprzedawcy.
17. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących płatności, w
szczególności w zakresie nieuczciwych transakcji, chargebacks przez
Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do kontaktowania się bezpośrednio ze
Sprzedawcą.
18. W przypadku braku otrzymania płatności w terminie 24 godzin od dnia złożenia
Zamówienia, Sprzedawca uznaje, że Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z
zamówienia i zamówienie to jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

 

VI. Cena i dostawa towaru


1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena w Sklepie internetowym towaru jest
podana w polskich złotych w ramach informacji o danym Produkcie oraz w
treści zamówienia.
2. Cena podana na Stronie przy danym Produkcie jest kwotą brutto i obejmuje
wszelkie podatki od towarów i usług.
3. Cena podana na Stronie przy danym Produkcie nie obejmuje kosztów dostawy
towaru, które dodatkowo są doliczane do sumy zamawianych towarów.
4. Oprócz uiszczenia ceny, Klient w przypadku dokonania zakupu ponosi wszelkie
koszty przesyłki i dostawy.
5. Dostawa towaru odbywa się przesyłką kurierską.
6. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy na terenie kraju:
a) Kurier DPD w cenie 16,00 zł. (słownie: szesnaście złotych 00/100) w formie
przedpłaty z terminem realizacji – 1 – 2 dni robocze,
b) Kurier DPD w cenie 18,00 zł. (słownie: osiemnaście złotych 00/100) w
formie za pobraniem z terminem realizacji – 1 – 2 dni robocze,
c) INPOST – dostawa do wybranego przez Klienta paczkomatu w cenie
15,00 zł. (słownie: piętnaście złotych 00/100) w formie przedpłaty z
terminem realizacji – 1 – 2 dni robocze,

7. Dostawy towaru dla zamówień poza granice Rzeczpospolitej Polskiej obywają
się na podstawie indywidualnie wyceny, w zależności od kraju destynacji i
wskazaniu przez Klienta formy dostawy.

8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki,
udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej
Produktu oraz w otrzymanym przez Klienta drogą elektroniczną Potwierdzeniu
zamówienia.
9. Dostawa towaru odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak
i do państw Europy oraz krajów położonych na innych kontynentach pod
wskazany przez Klienta adres w trakcie składania zamówienia.
10. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w
formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie
elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
uzupełniania formularza zamówienia poprzedzającego dokonanie zakupu.
11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem
Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
12. Sprzedawca zobowiązuje się do niezmieniania wysokości ceny pomiędzy dniem
złożenia zamówienia przez Klienta, a dniem dostarczenia zakupionego przez
niego Produktu, co oznacza, iż cena podana w dacie złożenia zamówienia jest
wiążąca.
13. Jakiekolwiek zwroty opłaty dokonywane są bezpośrednio przez Sprzedawcę,
który jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.

 

VII. Rękojmia dla Przedsiębiorców


1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od
wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia
wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze
się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób
zaspokojenia.
Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest
nieistotna.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad
lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób
wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi
Sprzedawca.
3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa
Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed
upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy
sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy,
natomiast Towar niezgodny z umową należy dostarczyć lub wysłać na adres:
DORBUR Daria Burkowska, ul. Kartuska 565, 80-298 Gdańsk.
6. Sprzedawca w ciągu 14 d dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje
się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy
sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
7. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec
Przedsiębiorców.

 

VIII. Gwarancja


Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści
gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.


IX. Niezgodność towaru z umową


Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności
jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu
do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność,
interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym
Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił
Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca
zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego
rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i
bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi –
również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego
rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter
Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w
szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże,
że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie,
nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało
sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne
zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których
dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed
zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową
w zakresie, o którym mowa w pkt IX ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca
z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został
wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów
zgodności z umową określonych w pkt IX ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową
wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego
odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w
instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili,
chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę,
jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie

można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru
z umową.
6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku
zgodności Towaru z umową określonego w pkt IX ust. 5, jeżeli brak ten
podstępnie zataił.
7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z
uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z
uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać
naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób
wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli
naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie
okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z
umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla
Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe
wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w
której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę
z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub
Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub
wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny
i materiałów, ponosi Sprzedawca.
11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia
Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera
od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na
swój koszt.
12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności
Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po
dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój
koszt.
13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest
zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został
wymieniony.
14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z
uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową
zgodnie z pkt IX ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt
IX ust. 10 do pkt IX ust. 12 powyżej;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania
ze środków ochrony określonych od pkt IX ust. 7 do pkt IX ust. 12
powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z
uprawnieniami Konsumenta.

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu
ceny.
17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić
od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa
się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów
dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z
uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do
tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami
niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument
lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać
wyłącznie Towary zgodne z umową.
19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami
Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich.


X. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić
od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z
uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż
przewoźnik.
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od
Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: dorburamber@gmail.com
b) wysyłając pocztą tradycyjną na adres: DORBUR Daria Burkowska, ul.
Kartuska 565, 80-298 Gdańsk.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w
niniejszym Regulaminie Sklepu.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za
niezawartą.
4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z
uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do
Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem
Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z
uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny
niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek
zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego
terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z
uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie
odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z
uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej.

10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami
Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których
Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których
Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.


XI. Usługi cyfrowe nieodpłatne


1. Zawarcie umowy o świadczenie usług cyfrowych nieodpłatnych ma charakter
dobrowolny, jednorazowy.
2. Sprzedawca świadczy następujące usługi cyfrowe nieodpłatne za
pośrednictwem Sklepu internetowego:
a) dostęp i uzupełnienie formularza zamówienia umożliwiające zawarcie
Umowy sprzedaży,
b) dostęp do Sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia na towary,
c) rejestracja, dostęp i prowadzenie konta umożliwiające weryfikację danych i
podgląd do złożonych zamówień,
d) zamieszczanie opinii,
e) usługa Newsletter.
3. Usługi wskazane w ust. 2 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług. O
każdorazowej zmianie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w
sposób zwyczajowo przyjęty do zmiany Regulaminu Sklepu u Sprzedawcy.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres
poczty elektronicznej i wpisze imię, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej. Po
przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się

na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta
zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6. Zawarcie umowy na świadczenie usługi dostarczania Newsletter następuje w
chwili wypełnienia formularza na stronie „ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER” i
zaakceptowania zgody, po uprzednim wskazaniu imienia i adresu e-mail.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i
Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłania darmowych informacji handlowych,
marketingowych i promocyjnych o Produktach, promocjach, kampaniach
marketingowych, rabatach, programach lojalnościowych.
8. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez
oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji
subskrypcji Newsletteru lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci
rezygnacji na przykład za pośrednictwem e-maila.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług cyfrowych nieodpłatnych
zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklepu i zasad w zakresie usługi
Newsletter.
10. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta,
a Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych
pozyskanych od Klienta.
11. Reklamacje związane ze świadczeniem usług cyfrowych nieodpłatnych przez
Sprzedawcę może składać Klient na adres mailowy lub za pośrednictwem
poczty.
12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie internetowej
indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w
szczególności Towarów.
14. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie internetowej.
15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj.
prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu;
działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością
Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta
na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub
postanowień Regulaminu Sklepu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta
Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w
szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
internetowej lub innymi działaniami hakerskimi.
16. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych
przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej
podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych.
17. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w
formularzu rejestracyjnym.

 

XII. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści


1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego
rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów
Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca
nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu
odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
własności przemysłowej lub praw pokrewnych do – odpowiednio -
utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe)
lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w pkt
XI niniejszego Regulaminu Sklepu, danych osobowych, wizerunku oraz
informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,
dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów
oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich
wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu Sklepu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt XI
niniejszego Regulaminu Sklepu, danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem
zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w pkt XI
niniejszego Regulaminu Sklepu, treści o charakterze reklamowym lub
promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści
pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt XIII niniejszego
Regulaminu Sklepu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o
których mowa w pkt XI niniejszego Regulaminu Sklepu, treści, które mogłyby w
szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z
ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności
przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych
osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez
użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za
obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści
stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy

lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu Sklepu, dobre
obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub
obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt XIII niniejszego
Regulaminu Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub
usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez
nich z usług, o których mowa w pkt XI niniejszego Regulaminu Sklepu, w
szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na
doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą
one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu Sklepu lub obowiązujących
przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych
treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
umieszczonych przez niego treści w ramach Strony internetowej.


XIII. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw


1.W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana
na Stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje,
uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how,
tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może
powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne
działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej, treści będących
przyczyną naruszenia.


Dział XIV. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
Sklepu jest prawo polskie.
3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu z
zastrzeżeniem, iż wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do
realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Sklepu są

realizowane na podstawie tego, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta.
6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na
Stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego regulaminu o zmianie Regulaminu Sklepu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści
regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje
rozwiązaniem umowy.
7. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu
internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu Sklepu poprzez
przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany
przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je
w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu Sklepu.
Wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu
Sklepu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie
na stronie https://www.dorbur.com informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są
zmianami Regulaminu Sklepu ani Umowy.
8. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2023 roku i dotyczy
wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu

 

 

 

Instagram

Dołącza do nas na Instagramie

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności