Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

 

Realizując wymogi wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej zwane jako „RODO”, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych
użytkowników strony internetowej i zasad stosowania plików Cookies, informuję, że zarówno
odwiedzenie strony internetowej pod adresem https://www.dorbur.com jak i korzystanie z
niej skutkuje przetwarzaniem danych osobowych użytkownika korzystającego z niniejszego
serwisu (dalej zwanym jako „Użytkownik”) w zakresie i celach określonych w niniejszej
Polityce.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka określa zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych
  Użytkowników Administratora, które pozyskane są bezpośrednio od nich lub za
  pośrednictwem plików Cookies i innych technologii przez niego wykorzystywanych.
 2. Polityka zawiera zasady realizacji obowiązku informacyjnego, w szczególności prawa i
  obowiązki związane z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych.
 3. Pojęciu dane osobowe nadaje się następujące znaczenie w rozumieniu art. 4 pkt 1)
  Rozporządzenia, tj.: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do
  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
  zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
  nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden
  bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
  psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
  przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
  wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
  rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
  niszczenie, w rozumieniu art. 4 pkt Rozporządzenia.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Daria Burkowska prowadząca
  działalność gospodarczą pod firmą DORBUR Daria Burkowska, wpisana do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą przy ulicy
  Kartuskiej 565, 80-298 Gdańsk, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej
  NIP 585 100 54 31, REGON 221031914, z którą skontaktować się można telefonicznie
  pod numerem +48 727 724 135 lub +48 608 392 302 lub drogą elektroniczną wysyłając
  e-mail na adres dorburamber@gmail.com lub za pośrednictwem formularza „NAPISZ
  DO NAS” dostępnego na stronie https://www.dorbur.com.
 6. Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników
  obejmują w szczególności:
  a) dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej (e-mail), imię i nazwisko, numer
  telefonu, adres zamieszkania lub adres wysyłki/odbioru urządzenia, numer
  identyfikacji PESEL, NIP,
  b) inne dane pozyskane z przesłanych lub przekazanych przez Użytkownika
  dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi,
  c) w związku z odwiedzeniem niniejszego serwisu internetowego na stronie
  https://www.dorbur.com przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika, w
  szczególności adres IP oraz pliki Cookies.

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator w związku z prowadzeniem sklepu on-line oraz świadczeniem usług
  cyfrowych nieodpłatnych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zawarcia
  umowy i wykonania umowy, kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 2. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia przetwarza dane osobowe
  Użytkownika do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, przed zawarciem umowy.
 3. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a w związku z wyrażeniem zgody przez
  Użytkownika przetwarza jego dane osobowe pozyskane przy wykorzystaniu
  formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie, w tym zakładki KONTAKT,
  FORMULARZ KONTAKTOWY, rejestracji konta i logowania, zapisu na Newsletter,
  zapisu na webinar, zapisu na pobranie e-booka i każdego innego występującego w
  formie Lead Magnet, czyli nagrody dla Użytkownika udostępnionej mu w zamian za
  przesłanie i zarejestrowanie jego adresu mailowego na stronie Administratora
  (pozostawienie kontaktu może mieć postać zapisu do newslettera, polubienie strony,
  udostępnienie jej lub zostawienie swoich danych kontaktowych na stronach
  lądowania).
 4. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia przetwarza dane osobowe
  Użytkownika w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków
  prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej.
 5. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe
  Użytkownika wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  Administratora lub stronę trzecią, za które uznaje się między innymi: dochodzenie,
  ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie
  bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli
  wewnętrznej, monitorowanie biura, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń
  etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach
  archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta,
  w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby,
  których dane dotyczą.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia
  poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach
  Cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane
  przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na
  stronie i poszczególnych podstronach.
 7. Informacje o użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach,
  a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu
  wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości
  świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz
  także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub informacje o nim, który
  wyraził zgodę na dostęp geolokalizacji w celu dostarczania bardziej dostosowanych
  ofert produktów i usług.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji:
  - umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu
  dostępnym na stronie Administratora oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia, w związku z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na
  stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii,
  wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z
  Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na
  geolokalizację,
  - umowy o dostarczenie treści i usług cyfrowych,

          - analizy aktywności Użytkownika na stronie internetowej https://www.dorbur.com,
           prowadzenie profili społecznościowych w serwisach Facebook, Fanpage,
           Instagram, You Tube, TikTok, LinkedIn,
           - umowy o dostarczenia Newslettera (zgodnie z zasadami Newslettera określonymi
            w Regulaminie Sklepu).

 

      10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach statystycznych,
            wykorzystując informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu
            na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych
            funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.


III. PLIKI COOKIES

 

 1. Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Pliki typu
  Cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system
  teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym
  urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu
  i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem tego
  urządzenia, na którym zostały zapisane.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies również w celu prowadzenia
  anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu,
  przeciętną długość trwania wizyty w serwisie.
 3. Administrator nie wykorzystuje plików Cookies do określenia tożsamości Użytkowników
  serwisu.
 4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb
  Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu
  internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego
  Użytkownikom.
 5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies po uzyskaniu zgody Użytkownika, która
  zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności
  przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym
  wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w serwisie.
 6. Administrator wykorzystuje w serwisie pliki Cookies własne, jak i pliki podmiotów
  trzecich:
  • pliki Cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu
  przeglądarki internetowej;
  • pliki Cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony
  czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  • pliki Cookies własne, które są ustawiane przez serwis;
  • pliki Cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google
  Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.
 7. Administrator wykorzystuje ze względu na funkcje jakie pełnią następujące rodzaje plików Cookies:

           - niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu
             internetowego,
           - służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
           - reklamowe, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych
             do zainteresowań Użytkownika,
           - wydajnościowe, które są wykorzystywane do  pozyskiwania informacji o sposobie
               korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,

 

            -funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika
             funkcjonalności Serwisu internetowego.

 

       8. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić
           ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować
           gromadzenie plików Cookies.


       9. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w
           ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub
           uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do
           czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość
           z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.


      10. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu,
            w każdej chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową
            instrukcją postępowania, należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej
            przeglądarki internetowej,  z której aktualnie korzysta Użytkownik.
      11. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie:

 • niezbędne - pliki te przyczyniają się do użyteczności strony poprzez
  umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do
  bezpiecznych obszarów strony internetowej, z zastrzeżeniem, że strona
  internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek,
 • statystyczne – pliki te pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w
  jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając
  anonimowe informacje,
 • preferencyjne – pliki te umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które
  zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region,
  w którym znajduje się użytkownik,
 • marketingowe – pliki te stosowane są w celu śledzenia użytkowników na
  stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i
  interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla
  wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

    12. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na
          naszych stronach.
    13. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych
          technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom
          zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych.
          Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom
          prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
     14. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą
           umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez
           nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika.

IV. NARZĘDZIA, WTYCZKI I LOGI SERWERA

 

 1. Administrator wykorzystuje w serwisie wtyczki udostępniane przez Facebook,
  Instagram, You Tube, Tik Tok, Instagram, LinkedIn, Przelewy24, PayPal.
 2. Wyświetlając serwis przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami
  administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki czemu otrzymują informację,
  że wyświetlona została ta strona internetowa i wraz z adresem IP jest przesyłana do
  serwerów administratorów serwisów społecznościowych.
 3. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich
  przetwarzania Użytkownik uzyska w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.
 4. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

V. CZAS UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane Użytkownika w ramach bieżących działań
  Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po upływie
  tego czasu, Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które
  będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników
  korzystających z jego strony internetowej.
 2. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Google Analytics
  dostarczanych przez Google LLC, może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje
  to poza zakresem decyzyjnym Administratora. Administrator nie będzie ich dłużej
  wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia
  przez dostawcę ww. narzędzia.

VI. DZIAŁANIA MARKETINGOWE ADMINISTRATORA

 1. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia może zamieszczać
  informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach na stronie internetowej i
  z prawnie uzasadnionym interesem polegającym na publikacji treści związanych
  ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest
  zaangażowany.
 2. Działanie Administratora, o którym mowa w pkt 1 nie narusza praw i wolności
  Użytkowników, gdyż użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej
  zawartości i oczekują tego, gdyż jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie
  internetowej.
 3. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące
  produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy
  w zakresie marketingu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, zgodnie
  z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na działaniach
  marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób
  zautomatyzowany w celu stworzenia profilu Użytkownika i kierowania marketingu
  bezpośredniego, dostosowanego do jego preferencji.
 5. Działanie Administratora nie narusza praw i wolności Użytkowników strony
  internetowej, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a Użytkownicy
  spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę strony
  Administratora. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
  danych osobowych w celach marketingowych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH REKLAMACYJNYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje w
  oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji,
  okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku
  rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną.
 2. Administrator może przetwarzać inne informacje w toku rozpatrywania reklamacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach, jeśli uzna za niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych, w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec niego.

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym
  na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu
  realizacji usług na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy domeny
  internetowej, hostingu, serwisu i obsługi strony, dostawcy newsletteru, obsługującym
  bramki płatnicze, podmiotom zajmującym się marketingiem i PR, świadczącym usługi
  księgowe, prawne i doradcze, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym
  kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe i wszelcy dostawcy przesyłek.
 2. Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników organom państwowym lub innym
  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji
  obowiązków prawnych.


IX. PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Dane osobowe będą przetwarzane w państwach trzecich przez niżej wymienione
podmioty:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – podmiot
  odpowiada za analizę ruchu w ramach strony internetowej https://www.dorbur.com,
  konta na kanale You Tube, dane osobowe są przekazywanie w oparciu o
  standardowe klauzule umowne,
 • Meta Platforms, Inc., Menlo Park, MPK21, Kalifornia, USA – podmiot odpowiada za
  gromadzenie danych na portalu Facebook, Fanpage, Instagram, Twitter, a dane
  osobowe są przekazywane w oparciu o standardowe klauzule umowne,
 • ByteDance Ltd., Haidian District, Beijing, Chiny - podmiot odpowiada za gromadzenie
  danych na portalu TikTok, a dane osobowe są przekazywane w oparciu o
  standardowe klauzule umowne,
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, USA - podmiot odpowiada za
  gromadzenie danych na portalu LinkedIn, a dane osobowe są przekazywane w
  oparciu o standardowe klauzule umowne,
 • Kurierzy

 

XI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ:

 

 1. Prawo dostępu – Użytkownik w oparciu o art. 15 ust. 1 lit. a – h Rozporządzenia ma
  prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
  kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
  zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich
  ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskania danych osobowych przez Administratora, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 2. Prawo do otrzymania kopii danych – Użytkownik w oparciu o art. 15 ust. 3 Rozporządzenia ma prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
 3. Prawo do sprostowania – Użytkownik strony internetowej w oparciu o art. 16 Rozporządzenia ma prawo do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 4. Prawo do usunięcia danych, zw. „prawem do bycia zapomnianym” – użytkownik strony internetowej w oparciu o art. 1Rozporządzenia ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik strony internetowej w oparciu o art.18 Rozporządzenia ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na
okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

       6. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik w oparciu o art. 20 Rozporządzenia ma
           prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
           nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które
           dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
           Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
           dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
           zautomatyzowany;
       7. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik w oparciu o art. 21 Rozporządzenia wniesienia
           sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych
           celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec
           profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
           uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
           wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
           obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą
          ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać
          przetwarzania danych w tych celach;
       8. Prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz
           przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie
          zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez
          Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
       9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
           skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i
           poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


XII. SKARGA DO ORGANU NAZDORU


      1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym
           w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul.
          Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami
  Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom
  dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.
 2. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani
  na stronie Administratora.
  Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2023 roku.

 

Instagram

Dołącza do nas na Instagramie

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Ustawienia Polityka prywatności